BG | EN | RU
 

Отстраняване на грешки и непълноти в ККР

 

В изработените кадастрални карти често се срещат грешки и непълноти по отношение на съдържащите се в тях данни.
Под „грешка” се разбира – неправилно или неточно нанесени обекти (имоти, сгради, жилища) по отношение на тяхното местоположение, форма или собственост;
Под „непълнота” се разбира липсата на данни за обекта (имот, сграда, жилище), ако той е съществувал към датата на изработването на кадастралната карта.
Отстраняването на грешките и непълнотите се извършва само по инициатива на собственика на имота, въз основа на проект за изменение на кадастралната карта изработен от инженер геодезист притежаващ правоспособност за изпълняване на дейности по кадастър. (Списъкът на правоспособните лица по кадастър – физически и юридически е публичен и е поместен на сайта на Агенцията по Геодезия, картография и кадастър).
При изработването на проекта за отстраняване на констатираните грешки и непълноти в кадастралната карта правоспособното лице използува редица документи и данни, които най-общо могат да бъдат групирани в три групи:
Първа група данни – такива предоставяни от собственика на имота. Това са документи доказващи собственост, стари скици, визи за проектиране, разрешително за строеж, архитектурни проекти и т.н.
Втора група данни – предоставяни от Общината, Общинска служба по земеделие, Служба по вписвания или друг публичен орган. Най-често това са такива материали като копия от стари кадастрални или регулационни планове, заповеди за изменение на регулационни или кадастрални планове, отчуждителни преписки, данни за нереализирани мероприятия – озеленяване, обществено строителство, решения и скици на ОбСЗ и т.н.
Трета група данни – набавяни срещу заплащане от правоспособното лице относно актуалното състояние на кадастралната карта. Това са т.н. извадки за отделен имот или група имоти, координати на точките от геодезическата основа необходими за изпълнение на геодезическите измервания, нови планоснимачни номера – т.н. идентификатори и т.н.
Съдържанието на проекта за изменение на кадастралната карта е в зависимост от вида на констатираната грешка или непълнота, но в най-общия случай той съдържа следните документи:

  • Комбинирана скица за пълна или частична идентичност на отделен или група имоти
  • Проект за изменение на кадастралнат акарта;
  • Резултати от извършените геодезически заснемания;
  • Приложения – копия на всички документи доказващи верността на исканото изменение

Подготвеният от правоспособното лице комплет документи се нарича „Проект за изменение на кадастралната карта”. Той се внася от собственика или нотариално упълномощено от него лице в службата по кадастър по местонахождение на имота.
В определен от закона срок, Началникът на службата по кадастъра се произнася по исканото изменение, което може да бъде уважено, отхвърлено или да се поиска предоставянето на допълнителни данни.
В случай на уважено искане за изменение Началникът на службата по кадастъра издава „Акт за наличие на грешки и непълноти”, който се съобщава на всички заинтересовани лица (съседи, съсобственици и други)
При съгласие на всички със съдържанието на акта и предвиденото изменение Начлникът на службата по кадастъра издава „Заповед за изменение на кадастралната карта”, в която се описва исканото изменение. Заповедта също се съобщава на всички заинтересовани лица.
При отказ на някой от заинтересованите лица да подпише „Акта за непълноти и грешки” Начлникът на службата по кадастъра издава Заповед в която отказва исканото изменение на кадастралната карта, като мотивира основанието за отказа. В този случай процедурата по изменение на кадастралната карта се прекратява, а заповедта може да се обжалва по съдебен ред.

 

Print

About us | Projects | Services | Certificates | References | Gallery | Contact Us | News & Events | Disclaimer

Copyright © ПРЕЦИЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД , 2019. All Rights Reserved. Web Design