Полезни връзки

ИКАР е сайт за електронна справка в кадастъра и имотния регистър на България. В системата фигурират даннни от кадастралната карта и кадастралните регистри, поддържани от Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и  поддържаните от Агенция по вписванията /АВ/ данни от вписани актове и открити партиди. 

 

Единният портал за достъп до електронни административни услуги позволява бърз и лесен достъп на гражданите до информация за всички услуги, предоставяни от страна на административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги. Електронните услуги могат да бъдат заявявани по дистанционен път, като за това не се изисква потребителска регистрация.

  

 

 

 

Copyright © www.precizinjenering.com, 2012. All Rights Reserved.